લિટલ સ્ટાર - Nursery/ Jr. KG / Sr. KG

  • અનુભૂતિ દ્વારા શિક્ષણનાં કન્સેપ્ટથી ચાલતું નર્સરી / જુ.કે.જી. / સિ.કે.જી.
  • રમતાં રમતાં ભણાવતી અને ભણતાં ભણતાં રમાડતી શિક્ષણ પદ્ધતિ.
  • ફાઇન મોટર સ્કીલ અને ગ્રોસ મોટર સ્કીલની આનંદદાયી પ્રવૃતિઓ દ્વારા બૌદ્ધિક, શારીરિક અને માનસિક વિકાસ.
  • જુ.કે.જી./ સિ.કે.જી. થી જ કમ્પ્યૂટર સાથે મૈત્રી અને સ્પોકન ઈંગ્લીશ.
  • વૈજ્ઞાનિક દ્રષ્ટિકોણ કેળવવા નાના-નાના પ્રયોગોનું નિદર્શન.
  • શ્રવણાનુભૂતિ, સ્વરાભૂતિ, દ્રશ્યાનુભૂતિ અને અક્ષરાનુભૂતિની વૈવિધ્યસભર પ્રવૃતિઓ દ્વારા ગુજરાતી, અંગ્રેજી અને ગણિત વિષયોનો અભ્યાસ.